Årsmøtet vert i kantina i Nordhordlandshallen 21. februar 19.00.

Etter at den formelle delen av årsmøtet er over, vert det orientering frå styret, høve til spørsmål og diskusjonar om 2017 sesongen.

 

Sakliste:

1. Godkjenna dei som har stemmerett.

2. Godkjenna innkalling, sakliste og dagsorden.

3. Val av ordstyrar og referent, samt 2 medlemmar til å skriva under møteprotokollen.

4. Godkjenning av årsmelding

5. Godkjenning av rekneskap

6. Fastsetja medlemskontingent.

7. Godkjenning av budsjett for 2017

8. Innkomne framlegg

9: Val til styret (Valkomiteen sitt framlegg vert lagt fram i møtet)

10: Val av leiar

11: Val av valkomite:  (Styret sitt framlegg vert lagt fram i møtet)

12: Val av revisor

13: Eventuelt

 

Med venleg helsing

Styret